нд. юни 16th, 2024

Време е да спрем с измерването на общественото мнение в електронните платформи, което не задължава държавната власт и нейните органи да се съобразят с това мнение  (визираме петициите, които постоянно циркулрат в интернет, но не носят реални промени).

За да бъдат длъжни да се съобразят, както  и да съобразят своите решения и мерки за изпълнението им с обществената воля, държавната власт и нейните органи трябва да бъдат сезирани по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Да – на хартия и да- с определените в закона реквизити и лични данни.

БАДЖ стартира инициатива за вземане на решение по въпросите, свързани с участниците, които да вземат решението, да участват в инициативния комитет и относно съдържанието на подписката – искания и въпроси към властта.

Предлагаме ви не само да бъдете използвани като пореден номер на подписващи единици в страницата, а да бъдете преки участници и автори.

Считано от днес до края на седмицата ще очакваме вашите предложения за:

а) Три имена и данни за контакт, ако желаете да сте част от инициативния комитет (с посочване на населеното място)

б) Едно предложение за текст в подписката, което считате за най-значимо за вас (например: неучастие на РБ в подписване на пандемичното споразумение; излизане на РБ от СЗО или др.)

в) Един въпрос към органите на управление (например: кой е упълномощен и с какъв документ да положи подпис върху акта или друго).

В края на седмицата ще обобщим вашите предложения, ще ви информираме за резултатите и ще направим следващата стъпка – подготовка на документите (в това число и бланката за подписка).

Можете да изпращате своите предложения на електронната поща на БАДЖ:

 [email protected].

Моля да се ограничите до едно предложение по всяка точка.

В следващите редове сме обяснили накратко целите, процедурата и законовите изисквания, за да бъде валидна подписката.

1. Цел на подписката: Да се направят предложения до НС и до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпрос от национално значение – неучастие на РБ в подписване на пандемичното споразумение.

2. Съдържание на подписката: Бланка, с подписи и съдържание. На всеки лист общината, района, населеното място и номерация на редовете, като номерацията се прави след обединяване на всички листове. В бланките се вписват три имена, ЕГН, постоянен или настоящ адрес и подпис. На отделен ред в бланката се изписва, че личните данни няма да се ползват за други цели, освен за целта на подписката.Бланката се одобрява на събранието, на което се взема решение за учредяване на национална гражданска инициатива. Законът не изисква определен брой подписи, за да бъде подписката валидна.

3. Органите, до които е отправена подписката са длъжни да я разгледат в тримесечен срок, от деня на постъпване на подписката и са длъжни да уведомят писмено инициативния комитет за своето решение, да обявят своето решение и мерките за изпълнението му на своите интернет страници, в обществените медии, един национален ежедневник.

4. Участници: Български граждани, навършили 18 г., които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“. Подпис се полага еднократно, дори и на място различно от местоживеенето или постоянния адрес. Български граждани в чужбина могат да участват.

5. Инициативен комитет, документи: Решение за гражданска инициатива – подписка се взема от поне 50 души с избирателни права, които избират инициативен комитет между 3-7 души, в това число и председателя. Не е необходима специална регистрация. Достатъчен е протокол на събранието, в който се вписват и срокът за подписката (не по-дълъг от три месеца от началото на събранието), местата, на които ще се събира( режимът е уведомителен за кметствата). Не се изисква лицето събиращо подписи да устоверява, че то ги е събирало или подписите са положени пред него.

6. Депозиране: След приключване на събирането на подписите, подписката се депозира в НС или/и пред органа, за пред който е взето в решението за организирането й да се депозира.

7. На подписката се подготвя и електронен вариант в същия ред, по който са положени подписите на хартия.

8. След депозирането й подписката се изпраща в Главна дирекция „ГРАО“, която извършва незабавно проверка на данните в подписката. Проверяват се дублирани подписи и сгрешени данни и се съставя протокол, който се изпраща на органа, пред който е депозирана подписката.

9. Нормативна уредба: Конституция на РБ – чл.45; Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – чл.44, чл.45, чл.48,чл.49, чл.51, чл.52; Закон за защита на личните данни чл.45, пар.33, чл.54 и чл.59; Регламент 679 чл.4, чл.5 и чл.6

10. Предложения- решения, с които НС да се произнесе и мерки за изпълнението. Въпроси, на които да се отговори и от кои органи.

Можете да ни изпратите и идеи за лого или слоган на кампанията, ако имате такова вдъхновение.

Разчитаме на максиманла подкрепа и огласяване.

Благодарим ви, че ни подкрепяте!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

41 − thirty five =